Beslutsfattande

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten producerar ekonomi- och löneförvaltningstjänster för Helsingfors stadskoncern.

Styrelsen

Affärsverket har en styrelse på fem personer som utnämnts av stadsstyrelsen. Styrelsen ansvar för affärsverkets förvaltning och verksamhet och ordnande av intern övervakning. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att:

 • fatta beslut om utvecklingen av affärsverkets verksamhet,
 • ställa upp mål för affärsverket samt att se hur de genomförs
 • godkänna affärsverkets budget och budgetförslag,
 • besluta om affärsverkets investeringar och andra långsiktiga utgifter,
 • besluta om hur affärsverket indelas i enheter på avdelningsnivå och att utnämna chefer för enheterna på avdelningsnivå och
 • besluta om principerna bakom prissättningen av tjänster.

Styrelsen sammanträder år 2023:

 • 15.5. kl 15.00
 • 15.8. kl 15.00
 • 6.9. kl 8.00
 • 31.10. kl 15.00
 • 5.12. kl 15.00

Läs mera om stadens beslutsfattande